Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την εργασία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας, οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη παρακολούθηση του εγκεκριμένου προγράμματος διάρκειας 105 ωρών σε πιστοποιημένο ΚΔΒΜ ή με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης από πιστοποιημένο πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.


Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:Η διδακτέα ύλη, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 105 ΩΡΩΝ

Πρόγραμμα Νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα

ή εργαζομένων στον κλάδο που έληξε η άδεια τους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΩΡΩΝ

 Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα 24 ωρών on-line τηλεκατάρτισης αφορά τους κατόχους επαγγελματικής άδειας εν ισχύ. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματία Security.